• dvd onderhandelen

Stapsgewijs en Effectief Onderhandelen

De competentie om effectief te kunnen onderhandelen is steeds vaker een vereiste voor allerlei functies in de moderne maatschappij. Belangentegenstellingen worden groter en de samenleving individualiseert steeds meer.

Deze DVD vertoont een uitgebreide onderhandelingssimulatie van het bestuur van een voetbalvereniging die onverwacht een extra financiële bijdrage van de sponsor heeft gekregen. Binnen het bestuur bestaan verschillende standpunten over de beste manier om dit geld te gebruiken.

  • onderhandelenl

In het eerste deel van de simulatie lopen de onderhandelingen geheel uit de hand omdat ieder bestuurslid positioneel onderhandelt (uitgaat van eigen standpunten). In deel twee stelt bestuurslid Frits Bakker zich heel anders op. Hij leidt de vergadering langs de principes van principieel onderhandelen tot een eindresultaat waar alle partijen zich prima in kunnen vinden.

*) om didactische redenen is het onderdeel BAZO van de Harvard-methode buiten de scope van deze DVD gelaten

Daarnaast zorgt hij ervoor dat de deelnemers

  1. stapsgewijs hun standpunten toelichten (oriëntatiefase)
  2. dat deze verdiept en goed begrepen worden in de exploratiefase. Ieders belangen achter de standpunten worden duidelijk en er wordt constructief gesproken over andere opties
  3. tot slot worden er onder zijn leiding heldere en door ieder gedragen besluiten genomen in de besluitvormingsfase.

Door tijdens dit gefaseerde proces de principes van de Harvard-methode van principeel onderhandelen goed na te leven, zorgt hij voor een stapsgewijs en effectief onderhandelingsproces.

U kunt, door menukeuze op de DVD, van de voice-over (met toelichting op de Harvard-methode) gebruik maken óf er voor kiezen dit juist niet te doen. Als u hier niet voor kiest kunt u uw eigen toelichting kiezen. In dat laatste geval staat de casuïstiek u als trainer wel volledig ter beschikking maar kiest u uw eigen didactische aanpak en of werkvorm.

Deze DVD over onderhandelen is voor iedere trainer of HR-professional geschikt en is een uitstekende aanvulling op zijn/haar professionele tools.

Speelduur (met toelichting) ca 28 minuten

Prijs: € 39900 excl BTW (€ 48300 inclusief BTW) bestel

Positioneel versus Principieel onderhandelen

Van nature is de mens geneigd zogenaamd ‘positioneel’ te onderhandelen. Positioneel onderhandelen is gericht op eigen korte termijn resultaat, op winnen en verliezen. Echter, de onderhandelaar die zich vaardig toont in principieel onderhandelen bereikt vaak een beter resultaat. Hij of zij bouwt tevens, gericht op volgende onderhandelingen, aan een betere relatie met de onderhandelingspartner en daardoor reeds aan een beter toekomstig onderhandelingsresultaat. Bij principieel onderhandelen is de onderhandelaar gericht op een win-win-situatie voor beide partijen.

  • Principieel onderhandelen kunnen de meeste mensen niet van nature en moet als methode aangeleerd (getraind) worden. Deze methode wordt ook wel ‘de Harvard-methode’ genoemd’ Het gaat bij deze methode om het naleven van een aantal principes:
  • Ga uit van belangen en niet van standpunten (posities)
  • Zoek naar wederzijdse belangen
  • Onderhandel hard op de zaak maar zacht op de relatie (hou rekening met de menselijke aspecten)
  • Zoek alternatieve opties en objectieve criteria om die opties te toetsen
  • Ken uw beste alternatief als u niet tot overeenstemming komt (BAZO) en het alternatief van de ander (om didactische redenen is het onderdeel BAZO van de Harvard-methode buiten de scope van deze DVD gelaten)